STOWARZYSZENIE  OGRÓDKI DZIAŁKOWE  "LEŚNICZÓWKA"

 

ZRZESZAJĄCE UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W GDYNI-WITOMINIE

 

 

www.NaLesniczowce.p.az.pl

HISTORIA

O STOWARZYSZENIU

 PRZEPISY PRAWA - LEGISLACJA, ORZECZENIA ITP.

KONTAKT

 

GALERIA

Artykuły, opinie, komentarze

LINKI

FILMY

REGULAMIN

ARCHIWUM

 BEZPŁATNE

OGŁOSZENIA

 działkowiczów

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH „LEŚNICZÓWKA”..

 

1. Regulamin Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „ Leśniczówka”, określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania, użytkowania działki i współżycia społecznego obowiązującego na terenie ogródków.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników działek.

3. Szczególne znaczenie Ogródków Działkowych polega na kształtowaniu i ochronie środowiska oraz propagowaniu działalności na rzecz społeczności lokalnej.

4. Działki przeznaczone są do zaspokojenia potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych. Ma szczególne znaczenie dla integracji rodziny, wychowania dzieci, zachowania aktywności i zdrowia dla ludzi starszych.

5. Działkowcem jest osoba pełnoletnia uprawniona do korzystania z działki na podstawie umowy dzierżawy gruntu.

6.  Każda działka musi być oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

7.  Działkowicz uprawniony jest do:

- występowania do Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących zagospodarowania działki i użytkowania Ogródków Działkowych

- zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania Ogródków Działkowych „ Leśniczówka”

- występowania do Komisji Rewizyjnej w sprawach Ogródków Działkowych

- występowania do Komisji Rozjemczej Ogródków Działkowych w sprawach konfliktowych działkowiczów

- korzystania z urządzeń i narzędzi wspólnych Ogródków Działkowych

- uczestniczenia we wszystkich imprezach integracyjnych i kulturalnych organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Ogródków Działkowych

  8. Działkowicz ma obowiązek :

  - przestrzegać ustalonego Regulaminu Ogródków Działkowych „ Leśniczówka”

  - przestrzegać zasad współżycia społecznego

  - użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z regulaminem

 - zagospodarować i korzystać z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki  sposób, aby nie   stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów

   - przycinać gałęzie drzew, krzewów i żywopłotów wychodzących poza granice swojej  działki oraz koszenia trawnika na ścieżce przy swojej działce

   -  wyposażyć działkę w kompostownik

   -  kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

   -  dbać o utrzymanie porządku i estetyczny wygląd działki i altany

   -  utrzymywać w czystości drogi i aleje

  -  aktualizować swoje dane osobowe i adres do korespondencji

  -  pilnować własne zwierzęta na terenie ogródków działkowych. Poza własną działką pies   musi być prowadzony na smyczy.

 

9. Działkowiczom zabrania się:

- wyrzucania wszelkich odpadów, gałęzi i drzewa do lasu

- tworzenia dzikich wysypisk śmieci na terenie naszych ogródków działkowych

- spalania odpadów, gałęzi i traw

- w niedziele i święta nadmiernego hałasowania i używania głośnych urządzeń mechanicznych takich jak: piła i kosa spalinowa

 10. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

 11. Działkowicze- Członkowie Stowarzyszenia dobrowolnie uiszczają składkę członkowską ustaloną na  walnym zebraniu. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remonty, utrzymanie bezpieczeństwa  i porządku na terenie Ogródków Działkowych. 

 12. Organami Samorządu Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „ Leśniczówka” są:

   - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

   - Zarząd Stowarzyszenia

   - Komisja Rewizyjna

   - Komisja Rozjemcza 

13. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogródków Działkowych” Leśniczówka” odbywać się powinno do końca kwietnia danego roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie na tablicy ogłoszeń i za pośrednictwem strony internetowej na co najmniej 14 dni przed terminem planowanego zebrania.

14. Zarząd Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „ Leśniczówka” obraduje na

posiedzeniach i podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków Zarządu Stowarzyszenia ustalonej na pierwszym Walnym Zebraniu.

15. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „ Leśniczówka” odbywają się co najmniej raz na kwartał.

16. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Ogródków Działkowych „ Leśniczówka” sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

17. Uchwały bezpośrednio dotyczące działkowca sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy. Uchwały takie Zarząd Stowarzyszenia doręcza zainteresowanemu.

 POBIERZ W WORDZIE     >>>>